← terug

Algemene Voorwaarden

 1. RESERVERING
ChaletSpecial neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf  23 jaar. Chaletspecial maakt gebruik van een online boekingssysteem. Zodra wij van u  een opdracht tot reservering hebben ontvangen, ontvangt u direct een bevestiging en binnen 5 werkdagen een digitaal faktuur. Mocht u geen emailadres hebben ontvangt u de bevestiging/faktuur per post.

Indien door systeemfouten of bezettingsfouten blijkt dat een gedane reserveringsopdracht niet uitgevoerd kan worden is het alleen verhuurder het recht voorbehouden de reservering alsnog te seponeren zonder enige vorm van schadeloosstelling.
Een annulerings- en reisverzekering is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden.

2.       BETALINGEN EN VERDERE AFWIKKELING
a.       U dient binnen 7 dagen na uw reservering de aanbetaling volgens de bevestiging tevens factuur te hebben  voldaan.
Het restant bedrag dient u 4 weken vóór aankomst te  hebben voldaan. Bij een reservering binnen  4 weken voor  aankomst dient u de gehele betaling vóór aankomst ineens te  voldoen.
b.    Huurder(ster) is gebonden na betaling van de eerste termijn, zoals gesteld in 2.a
c.     De prijs die vermeld wordt op uw bevestiging/faktuur is bindend.

3.        PRIJS
De prijzen in de brochure van ChaletSpecial en op www.chaletspecial.nl zijn niet bindend.ChaletSpecial houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen.Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/faktuur door ChaletSpecial is verzonden.

3.       BORG
Er wordt een waarborgsom in rekening gebracht voor evt. schade. Het verblijf dient tijdig en in dezelfde staat op te worden geleverd als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage. De waarborgsom wordt bij vertrek binnen 2 weken verrekend/retour gestort.

4.       ANNULEREN
Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Indien u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, gelden de volgende regels:
a.       Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van uw verblijf bent u 50   % van het totale huurbedrag verschuldigd.
b.       Bij annulering binnen 4  weken vóór aanvang bent u het gehele huurbedrag verschuldigd.

5.       HUUR VAN  DE ACCOMMODATIE
Bij de huurprijs is inbegrepen:
–         Huur van de accommodatie in de vastgelegde periode
–         Verbruik gas, water en licht, tenzij expliciet anders aangegeven op de
bevestiging/faktuur.
Bij de huurprijs is niet inbegrepen:
–         Eindschoonmaak (verplicht en vermeld op de bevestiging/faktuur)
–         Reserveringskosten (verplicht en vermeld op de bevestiging/faktuur)
–         Servicepakket (optioneel)
–         Campingkosten en toeristenbelasting (verplicht en af te rekenen bij de receptie van camping “de Holle Poarte”)
Aankomst & Vertrek:
Bij aankomst kan het chalet na 15.00 uur worden betrokken en het dient  vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten.
Bij aankomst ontvangt u bij de receptie van camping de Holle Poarte tussen 15:00 en 22:00 uur (tenzij de openingstijden zijn aangepast) de sleutel(s) van het chalet. De receptie is bereikbaar op telefoonnummer: 0515-231344.
Gebruik van de accomodatie:
Het chalet mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar/ChaletSpecial Chalet Verhuur het recht u de toegang te ontzeggen, of indien mogelijk  25,00 Euro per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Groepen met jongeren in de leeftijd < als 23 worden niet toegestaan.

Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar/ ChaletSpecial Chalet Verhuur het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren.

Voor linnengoed zoals lakens, slopen. thee- en handdoeken, enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. Let op: het gebruik is verplicht! Het is mogelijk deze (Servicepakket) te huren indien vermeld bij de accommodatie.Tijdens uw verblijf wordt u geacht zich aan de regels te houden zoals opgesteld in het reglement van de camping  waar u verblijft.

6.       SCHOONMAAK
Op de dag van vertrek dient het vakantieobject  in dezelfde staat te worden achtergelaten zoals  bij aankomst is aangetroffen. Dit houdt o.a het volgende in: geen los vuil, geen losse haren in douche/badkamer, alles schoon afgewassen, koelkast, evt vaatwasser leeg, alle etenswaren verwijderd. vuilniszakken in de container bij de receptie,  vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, De vloer aangeveegd/gestofzogen. Alle spullen weer op de originele plek! Barbecue schoon achterlaten! Eventueel gehuurde linnengoed en handdoeken verzameld bij de voordeur.  Indien huisvuil, afwas e.d. wordt achtergelaten kan dit in mindering worden gebracht op de borg.

7.       AANSPRAKELIJKHEID
Huurder:
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroozaakt tijdens de huurperiode,tenzij de huurder(ster) aanemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op hetschade-bedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. Opmerking: u heeft hiervoor een reisverzekering nodig!
Verhuurder:
a.       Verhuurder heeft zich door ondertekening van dit contract verplicht het gehuurde op het overeengekomen  tijdstip in goede staat aan huurder(ster) op te leveren.
b.      Verhuurder(ster) is verplicht op zijn/haar kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder(ster) een deugdelijke opstalverzekering af te sluiten.
ChaletSpecial  Chaletverhuur:
ChaletSpecial  Chaletverhuur treedt uitsluitend op als bemiddelaar en kan derhalve dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, indien de eigenaar van het vakantieobject in gebreke zou blijven, ondanks onze  zorg aan elk object besteed. Wij zijn evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval, diefstal  of welke oorzaak dan ook , aan huurder, diens medebewoners en/of eigendommen. Indien wij  door overmacht gedwongen zijn een huurcontract te moeten annuleren, zijn wij op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan ons betaalde bedrag plaatsvinden, onder aftrek van de door ons gemaakte reserveringskosten.

Fouten of vergissingen in ons verhuurprogramma kan  ChaletSpecial Chaletverhuur niet binden. Ondanks dat bij het samenstellen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen bestaat er een mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd dan wel niet meer correct is.  ChaletSpecial Chaletverhuur is niet verantwoordelijk voor mogelijke (directe of indirecte) schade welke is ontstaan op basis van foutieve informatie via onze website.

8.       KLACHTEN
Voor klachten omtrent de accommodatie kunt u terecht bij ChaletSpecial Chaletverhuur.
Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog direct (op de aankomstdag vóór 18:00 uur ) contact op te nemen met ChaletSpecial ChaletVerhuur. Iemand komt langs om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door ChaletSpecial Chalet Verhuur niets te controleren valt.
Met klachten over de camping kunt u tijdens uw verblijf terecht bij de receptie van het park.

9.       GESCHILLEN   EN ONTBINDING
ChaletSpecial is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en/of arbiter nodig zal zijn:

  1. indien het handgeld niet is voldaan op het hierboven overeengekomen tijdstip
  2. indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet wordt voldaan;
  3. indien huurder(ster) het gehuurde voortijdig verlaat.
  4. Indien de huurder(ster) nalaat het gehuurde te betrekken op de dag,  zonder schriftelijke, telefonisch,  via  sms, of de e-mail bericht te hebben te hebben, dat hij/zij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder(ster) voor de volle huursom in sub a,b,c en d  genoemde gevallen, is de verhuurder(ster) gehouden teneinde in die gevallen ontstane schade te beperken te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder(ster) wordt betrokken aan een ander te verhuren . Dit artikel is mede van toepassing indien huurder(ster) door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken. Huurder(ster) kan nimmer aanspraak maken op teruggave van betaalde huurpenningen.
Bij een teruggave zal in ieder geval 150,00 voor administratieve kosten en 20,00 voor de reserveringskosten worden ingehouden.Wordt aan een of meer voerengenoemde bepalingen niet worden voldaan, dan is verhuuder(ster) respectievelijk huurder(ster) ingebreke, zonder dat ingebrekestelling nodig is.

← terug